Pacierz .pl
modlitwa codzienna

Ojcze Nasz Zdrowaś Maryjo Wierzę w Boga Dziesięć przykazań Aniele Boży Inne modlitwy

Pismo Święte - Biblia

modlitwa z pismem świętym Pismo Święte, Biblia to zbiór ksiąg, które zostały spisane przez ludzi natchnionych Duchem Świętym. Pierwotnie Pismo Święte było spisane w języku hebrajskim, aramejskim i greckim, później Biblia została przetłumaczona na wiele języków narodowych, a najbardziej znanym i popularnym polskim przekład Biblii jest Biblia Tysiąclecia.

Pismo Święte składa się ze Starego Testamentu oraz Nowego Testamentu. Stary Testament dotyczy dziejów od stworzenia świata do czasów przed narodzeniem Jezusa, natomiast Nowy Testament obejmuje okres od narodzin Jezusa do czasów, które są przed nami - koniec świata, zniszczenie grzechu i ustanowienia Królestwa Bożego.

Biblia to jeden z głównych filarów kultury europejskiej. Jest zarówno księgą świętą jak i nośnikiem pewnych idei i zasad moralnych kształtującym wzory postaw życiowych ludzi od wielu pokoleń.

Stary Testament

Księga Rodzaju , Księga Wyjścia , Księga Kapłańska , Księga Liczb , Księga Powtórzonego Prawa , Księga Jozuego , Księga Sędziów , Księga Rut , 1 Księga Samuela , 2 Księga Samuela , 1 Księga Królewska , 2 Księga Królewska , 1 Księga Kronik , 2 Księga Kronik , Księga Ezdrasza , Księga Nehemiasza , Księga Tobiasza , Księga Judyty , Księga Estery , 1 Księga Machabejska , 2 Księga Machabejska , Księga Hioba , Księga Psalmów , Księga Przysłów , Księga Koheleta , Pieśń nad Pieśniami , Księga Mądrości , Mądrość Syracha , Księga Izajasza , Księga Jeremiasza , Lamentacje , Księga Barucha , Księga Ezechiela , Księga Daniela , Księga Ozeasza , Księga Joela , Księga Amosa , Księga Abdiasza , Księga Jonasza , Księga Micheasza , Księga Nahuma , Księga Habakuka , Księga Sofoniasza , Księga Aggeusza , Księga Zachariasza , Księga Malachiasza

Nowy Testament

Ewangelia wg św. Mateusza , Ewangelia wg św. Marka , Ewangelia wg św. Łukasza , Ewangelia wg św. Jana , Dzieje Apostolskie , List do Rzymian , 1 List do Koryntian , 2 List do Koryntian , List do Galatów , List do Efezjan , List do Filipian , List do Kolosan , 1 List do Tesaloniczan , 2 List do Tesaloniczan , 1 List do Tymoteusza , 2 List do Tymoteusza , List do Tytusa , List do Filemona , List do Hebrajczyków , List św. Jakuba , 1 List św. Piotra , 2 List św. Piotra , 1 List św. Jana , 2 List św. Jana , 3 List św. Jana , List św. Judy , Apokalipsa św. Jana

© Pacierz.pl | Linki | Kontakt